FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 171, 00-877 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 709.959.500 zł, NIP 526-24-61-79, jako Administratora danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu w celach związanych z uczestnictwem w Programie Think Big.
Zapoznałam/-em się i akceptuję treść regulaminu Programu Think Big.
Zgadzam się na otrzymywanie komunikacji marketingowej od UPC za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, np. ofert promocyjnych dot. usług, produktów UPC lub zaproszeń do udziału w konkursach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: thinkbig@upc.pl